AVANOS KÖPRÜSÜ

 • KONSEPT
 • KENTSEL TASARIM I KÖPRÜ
 • AVANOS BELEDİYESİ
 • AVANOS I NEVŞEHİR I TÜRKİYE
 • 100.000 m²
 • 2013
 • BİRİNCİ ÖDÜL
 • TUNA HAN KOÇ
  SIDDIK GÜVENDİ
  BARIŞ DEMİR
  OYA ESKİN GÜVENDİ
  DOĞAN TÜRKKAN

İdare tarafından belirlenen yeni köprü güzergahı, kent dinamiklerini ve oturmuş araç sirkülasyonu dikkate alınarak belirlenmiştir. Yeni köprünün eski Avanos’ta ulaştığı bölge, gerek kıyı kullanımını kesmesi, gerekse de tarihi özellikteki yapıların yoğunlukta olduğu bir bölge olması dolayısıyla, kent yaşamı için bazı dezavantajları beraberinde getirmektedir.

Öneri projede Yeni köprünün, mevcutta kentli için çok önemli olan Kızılırmak kıyısının rekreatif kullanımını zedelemesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Köprünün güneyde ve kuzeyde doğru yerlere ulaşmasının yanında, kentin silüetine ve karakterine olumsuz etki yapmamasına dikkat edilmiştir.

Pafta üzerinde bulunan köprü tasarım diyagramında da gösterildiği üzere Yeni Avanos’ta kalınlaşan köprü kesiti, eski ve tarihi Avanos’a yaklaştıkça incelmektedir. Bu silüet etkisi hem metaforik hem de fiziksel olarak yeni köprünün tasarımını şekillendiren en önemli fikirdir.

Köprü üzerinde hem yaya hem araç sirkülasyonu sağlanmıştır. Araç sirkülasyonu için ilgili yönetmeliklere uyulmuştur. Çift şerit araç geçişi için 10.00 metre taşıt yolu, bu taşıt yolunun doğusunda 2 metre, batısında ise 4 metre yaya sirkülasyonu bırakılmıştır. Batı tarafında daha geniş bırakılmasının nedeni Kızılırmak üzerinde güneşin batışının ve küçük çağlayanın rahatça izlenebilmesidir. Yaya yolları araç yolunda 60 cm daha aşağıda konumlandırılmıştır. Araç yolunun yaya yollarından ayrımı ise yeşil şevler ile gerçekleştirilmiştir.

Köprünün batı tarafında bulunan yaya yolu, projede kıyı avlusu olarak isimlendirilmiş kent boşluğuna ve kıyı rekreasyon aksına katılmaktadır. Bunun yanında yaya yolunun bir kısmı kentin kuzeyine doğru bağlantı sağlamaktadır. Batı tarafındaki yaya yolu ise kıyı rekreasyon alanına ve tarihi etkinlik meydanına katılmanın yanında yine kentin kuzeyine yani iç kısımlarına doğruda ulaşabilmektedir.

Modern çağın en önemli ihtiyacı olan yolların insan yaşamına yaptığı olumsuz etkiler birçok bilimsel tezin ve makalenin konusu olmuştur. Avanos’un yeni köprüsü tasarlanırken bu etki minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Yeni yol gerçek işlevini yerine getirirken aynı zamanda kıyılarda yere bastığı noktaları yeşil alanlar ve farklı işlevlere hizmet eden kent boşluklarını organize etmektedir.

Köprü kotunun belirlemesinde en önemli etken kıyılarda bastıkları noktalarla birlikte rekreatif kıyı kullanımının kesintiye uğratılmaması düşüncesidir.

KENT MEYDANLARI

Avanos’un yeni taş köprüsü yeni projede yalnızca yaya geçişi için bırakılmıştır. Mevcutta birer tarih mirası olan taş ayakların üzerine araç geçişi için yapılmış olan ağır yol konstrüksiyonu kaldırılıp bunun yerine daha hafif olan ahşap ve çelikten bir platform düşünülmüştür. Bu yaya platformu belli bir bölgede geri çekilerek tarihi köprü ayakları birer seyir nesnesi haline getirilmiştir. Bu köprüden araç sirkülasyonunun çıkarılması dolayısıyla Eski Avanos bölgesinde Kız öğrenci yurdu önünde bulunan taşıt bağlantı yoluna ihtiyaç kalmamıştır. Bu nedenle bu bölge tarihi kent meydanı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme batıda projede tarihi etkinlik meydanı olarak gösterilen meydana yaya akışı sağlamaktadır.

Tarihi etkinlik meydanı kıyı rekreasyonu aksından 1.00 metre yukarda konumlanmıştır. Yeni köprüyle yeşil bir şev aracılığıyla ilişki kurmaktadır. En önemli işlevi çevresinde bulunan tescilli yapıları, kıyı kullanımını ve kentin iç bölgelerini bir araya getirmesidir. Gerek işlevi gerek içerisinde düşünülen kentsel donatılar aracılığıyla Avanos’un önemli odak noktalarından birisi olma potansiyeli taşımaktadır. Bu meydan rampayla ve kent amfisi basamaklarıyla kıyı rekreayon aksına bağlanmaktadır.

Kıyı ile kent arasında bağlantı mevcutta yapılan duvarlar sayesinde zayıflamış bir haldedir. Yeni önerilen projede bu kot farkları kıyı kullanımı için amfilerle ve yeşil alanlarla sağlanmıştır. Bütün kıyı kullanımında ve kentle bağlantıda yaya sirkülasyonunun sürekliliği amaçlanmıştır. Bu amfiler yaya sirkülasyonunu, kıyıya görsel bir yük getirmeden karşılamaktadır. Aynı zamanda kentin sosyal etkinlik potansiyeline önemli bir katkı yapmaktadır.

Köprünün kıyı ve kent kullanımıyla hem fiziksel hem işlevsel olarak ilişki kurmasını sağlayan en önemli düzenleme kıyı avlusudur. Gerek ölçeği gerekse içerisinde bulunan ticari işlevleri dolayısıyla hem kente gelen turistle hem de kentli için çok önemli bir odak noktası olma potansiyeli taşımaktadır.

GENEL PERSPEKTİF 1
GENEL PERSPEKTİF
GENEL PERSPEKTİF 1
GENEL PERSPEKTİF
GENEL PERSPEKTİF 1
GENEL PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
PERSPEKTİF
KIYI
KIYI
KIYI
KIYI
KIYI I TİCARİ ALANLAR
KIYI I TİCARİ ALANLAR
KIYI KULLANIMI
KIYI KULLANIMI
SEYİR NOKTALARI
SEYİR NOKTALARI
ODAKLAR
ODAKLAR
YEŞİL ALANLAR
YEŞİL ALANLAR
YENİ YAYA KÖPRÜSÜ
YENİ YAYA KÖPRÜSÜ
KÖPRÜ OLUŞUMU
KÖPRÜ OLUŞUMU
OTOPARKLAR
OTOPARKLAR
VAZİYET PLANI
VAZİYET PLANI
PLAN I TİCARİ ALANLAR
PLAN I TİCARİ ALANLAR
PLAN I KAFETERYA
PLAN I KAFETERYA
KESİT I GÖRÜNÜŞ
KESİT I GÖRÜNÜŞ
SİLÜET
SİLÜET
KESİT
KESİT
KESİT I KIYI SİLÜETİ
KESİT I KIYI SİLÜETİ
KÖPRÜ SİSTEM KESİTİ
KÖPRÜ SİSTEM KESİTİ